TÈCNIC/A DE MENTORIA

TÈCNIC/A DE MENTORIA

La Comissió Catalana d’Acció pel Refugi  té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets humans de les persones refugiades i migrants, alhora que treballa per afavorir els seus processos d’inclusió social a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció. 

Objectiu del lloc

En el marc del programa de Servei de seguiment tècnic dels tàndems de mentoria dels Programes de Mentoria social de la Direcció General de Migracions, Refugi i antiracisme del departament d’igualtat i feminismes.  Que te per objecte la prestació del servei de seguiment tècnic dels tàndems de mentoria i suport en la coordinació i el desplegament el Programa de mentoria Social de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme ( En endavant, DGMRA), inclòs en el Programa Català de Refugi. El seguiment consisteix en quatre actuacions principals a desenvolupar en el lot 1. 1. Desplegament del programa en els municipis on es deriven persones mentorades; 2. Gestió dels emparellaments entre persones mentores i mentorades: 3. Seguiment de la relació de mentoria establerta a través dels tàndems; 4. Coordinació de l’equip tècnic i rendiment de comptes d’aquest seguiment envers la DGMRA.

Funcions
- Coordinar, acompanyar i dinamitzar l'acció social voluntària de les persones mentores a través de:
- Actuar de pont entre la societat d'acollida i les persones vinculades a la protecció internacional a partir de la mentoria social.
- Difusió i seguiment de la campanya de captació de persones mentores del Programa de mentoria .

- Realitzar entrevistes i comunicacions amb les persones interessades a ser mentores o mentorades, per a identificar fortaleses i temes a reforçar, amb l'objectiu de verificar el compliment del perfil de les persones vinculades.
- Promoure, desenvolupar i supervisar el contingutE de les formacions i capacitacions sobre mentoria social, protecció internacional i interculturalitat
-  Implementar i fer seguiment del procés de formació de les persones mentores.

-Treballar de manera coordinada i articulada amb els altres membres de l'equip i la coordinació procurant una comunicació assertiva.

– Acompanyament de les relacions de mentoria social, oferint a les persones mentores espais de seguiment  continuant telemàtic i/o presencia amb l’objectiu de promoure l’autonomia i empoderament de les persones que participen del programa.  

– Resolució de dubtes o d'altres qüestions plantejades per part dels mentors, vetllant per a la correcta interacció entre persones mentores i mentorades i resoldre les contingències que es poguessin presentar.

–Comunicació i coordinació amb les persones tècniques responsables dels programes d'acollida i inclusió que estiguin acompanyant a les persones mentorades, ja siguin del programa estatal de protecció internacional o siguin altres com, per exemple, els que es puguin establir des dels ens locals o la pròpia administració de la Generalitat de Catalunya.
-Col·laborar amb la persona tècnica de voluntariat de CCAR per desenvolupar estratègies conjuntes i facilitar la inclusió i interacció entre les persones que participen en el programa de mentoria i el voluntariat de l'entitat.

–Seguiment i avaluació de les accions, resultats i impacte del programa (informes de seguiment i execució, informes de resultats, plans de desplegament).

-Promoure la implicació de les persones mentores en la defensa dels drets humans, i del dret d'asil en particular.


Requisits

•    Titulació acadèmica, llicenciatura o cicle formatiu de grau superior. Preferiblement es tractarà de llicenciatures i graus en ciències socials, en disciplines com Antropologia Social i cultural, Pedagogia, Sociologia, Treball social,  Educació social o persones amb titulació de cicle formatiu de grau superior en Integració social o Animació cultural i turística. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb l’aportació de la acadèmica corresponent. 
•    Experiència professional mínima d’un any i directament vinculada al món educatiu o associatiu, preferentment en el camp de la formació no reglada, del disseny de projectes  d’intervenció social i comunitària i, de manera preferent, en projectes de mentoria social o de gestió de l’atenció a persones refugiades. 
•    Formació especialitzada en metria de protecció internacional, migracions, drets humans o gestió del voluntariat social. 
•    Coneixement oral i escrit del castellà i del català:
Coneixement del castellà tan a nivell oral com escrit. Las persones que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar el nivell de suficiència (C1).
Coneixement del català tant a nivell oral com escrit: Estar en possessió del certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1).
•    Coneixements de llengua anglesa o francesa, així con d’altres llengües estrangeres dels principals països d’origen de la població immigrant i refugiada resident a Catalunya com ucraïnès , àrab o rus, entre d’altres. El compliment d’aquest requisits s’acreditarà a través de l’aportació del CV.
•    Competències avançades en ofimàtica en l’ús del Programari de Microsoft 365 (com Microsoft Teams o Microsoft Sharepoint, entre d’altres) i del Programari de Google Drive. 
•    Competències relacionals i habilitats comunicatives.

Capacitats i compromisos

- Capacitat per a les relacions interpersonals i professionals. 
- Capacitat de lideratge d’equips. 
- Capacitat per a treballar en un equip multidisciplinari. 
- Autoorganització i autonomia. 
- Orientació a resultats . 
- Sensibilitzat per la inserció sociolaboral de refugiats i immigrants. 
- Disposició per al treball en equip. 
- Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

Es valorarà

- Formació específica en gènere, coneixements del mon  educatiu o associatiu, preferentment en el camp de la formació no reglada.
-Disseny de projectes  d’intervenció social i comunitària i, de manera preferent, en projectes de mentoria social o de gestió de l’atenció a persones refugiades.
- Haver format part de CCAR com a persona atesa, treballador/a o voluntari/a. 
- Capacitat de treball en equip en ambients interculturals. 
- Experiència associativa.

Condicions

-    Contracte indefinit (35h)
-    Incorporació immediata. 
-    Remuneració segons les taules salarials de l'entitat:  25.641,11 bruts anuals
-    Lloc de treball Barcelona. 
-    Quatre dies en horari de matí, un de tarda
-    Dos dies de teletreball setmanals

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccarefugi.org amb la referència TÈCNIC/A DE MENTORIA
El termini de presentació de candidatures finalitza el 17 juliol
Només es contactarà amb les persones que hagin estat pre-seleccionades.
 

 

Sou
25.641,11€ bruts anuals