Consultoria per a la docència, dinamització, seguiment i avaluació d’una aula virtual pel curs “Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament (DHAS)”

Consultoria per a la docència, dinamització, seguiment i avaluació d’una aula virtual pel curs “Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament (DHAS)”

1. INTRODUCCIÓ

L’Associació Internacional d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) convoca, mitjançant aquests Termes de Referència, un procés per la selecció d’una oferta de consultoria per a la docència, dinamització, seguiment i avaluació d’una aula virtual pel curs “Formació online sobre el Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament (DHAS) i la seva implementació (versió 2)”.

Aquesta oferta es convoca en el marc del projecte Promoure el desenvolupament sostenible a través de les dones d’Inhambane, garantint el DHAS i la seguretat alimentària de la població vulnerable de la província, per protegir els seus mitjans de vida en context de COVID-19.”, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Els materials pel curs “Formació en línia sobre el Dret Humà a l’Aigua i Sanejament (DHAS) i la seva implementació (versió 2)” aglutinen l’experiència d’Enginyeria Sense Fronteres al camp de la cooperació.

2. OBJECTIUS DEL CURS

El Curs de Formació en línia sobre el Dret Humà a l’Aigua i Sanejament (DHAS) i la seva implementació (versió 2), pretén dotar de la visió global conjunta el DHAS i la seva implementació

El curs s’ha estructurat en els mòduls següents:

 • Introducció
 • 1r Mòdul – De la crisi mundial al reconeixement del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament
 • 2n Mòdul – Models de gestió que busquen la sostenibilitat i garantia del DHAS

Objectius específics del curs:

 • Comprendre què és la Crisi Mundial de l’Aigua i quins són els seus impactes socials, ambientals, econòmics i culturals.
 • Entendre el context global en relació a les desigualtats en l’accés a l’aigua i el sanejament.
 • Conèixer les diferents alternatives de gestió per la provisió de l’aigua, així com les seves potencialitats i els seus riscos.
 • Estudiar l’evolució del reconeixement normatiu del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament
 • Comprendre i diferenciar els models de gestió de l’aigua i les seves implicacions, així com el concepte i la història de les privatitzacions i remunicipalitzacions.
 • Disposar d’elements d’anàlisi bàsics per la formulació, implementació, monitoreig i avaluació de projectes de provisió i sanejament de l’aigua; sense oblidar cap dels punts crítics habituals.

3. PROGRAMA DEL CURS

 • Introducció
 • 1r Mòdul – De la crisi mundial al reconeixement del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament
  • T1: La crisi mundial de l’aigua
  • T2: Accés a l’aigua i al sanejament
  • T3: Dret humà a l’aigua i al sanejament
 • 2n Mòdul – Models de gestió que busquen la sostenibilitat i garantia del DHAS
  • T4: Mercantilització i privatització d’aigua i sanejament
  • T5: Recuperant la governança a través de models més democràtics
  • T6: Projectes de cooperació d’aigua i sanejament

4. CARACTERÍSTIQUES DEL CURS EN LÍNIA

Curs en línia dirigit a un públic internacional i sense formació prèvia. La dedicació de l’alumnat serà d’un mínim de 35 hores
Data d’inici del curs: 16 d’octubre de 2023
Data de finalització: 18 de desembre de 2023
Entrega de l’informe d’avaluació: 15 de gener de 2024
Dedicació aproximada de la persona consultora durant el curs: Connexió d’un mínim de 4 cops a la setmana per presentar el tema teòric, solucionar dubtes, dinamitzar fòrums i avaluar i fer correccions d’activitats. Realització de l’informe d’avaluació. Curs impartit en castellà.
Remuneració: 2090,32 euros (impostos inclosos)

5. FUNCIONS DE LA PERSONA CONSULTORA

Les funcions de la persona consultora són la de presentar a l’alumnat les activitats d’aprenentatge a realitzar, dinamitzar els debats, aportar les conclusions finals i respondre els dubtes relacionats amb el seu mòdul. Haurà de:

 • Conèixer els continguts, activitats i solució de les activitats elaborades pels autors.
 • Conèixer els objectius pedagògics que han estat definits per als continguts i les activitats.
 • Avaluar les activitats de les persones participants (debats i activitats individuals o en grup).
 • Respondre les consultes de l’alumnat en un termini màxim de 48 hores.
 • Participar, orientar i aportar altres punts de vista als debats.
 • Realitzar l’informe d’avaluació del curs a partir dels formularis de l’alumnat.

6. REQUISITS

Experiència i formació en els temes tractats en els mòduls.
Motivació i interès per la formació online.
Vinculació i identificació amb ESF.

7. ES VALORARÀ

Especialització en les temàtiques dels mòduls del curs.
Ser membre d’Enginyeria Sense Fronteres o d’alguna de les seves contraparts.

DATA LÍMIT PER REBRE EL CV: 30/09/2023 a las 23:59h
Si t’interessa, envia la teva carta de presentació i un CV breu amb dades personals, dades de contacte i informació rellevant respecte a les bases de la convocatòria a:

 • Associació Internacional d’Enginyeria Sense Fronteres
 • projectes@esf-cat.org (assumpte: REF CURSOAGUA 2023)
 • Telf.: 93.302.27.53
Sou
Remuneració: 2090,32 euros (impostos inclosos)