• Inici
  • _ofertes
  • Avaluació mixta del projecte Avaluar per Transformar. Eines...

Avaluació mixta del projecte Avaluar per Transformar. Eines per aplicar a l'aula

Termes de Referència per a l'avaluació intermèdia  final d'un projecte bianual

EduAlter és una associació sense ànim de lucre, laica i democràtica, fundada l'any 1999 amb la missió de fomentar una educació crítica i transformadora, orientada formar una ciutadania global, responsable i compromesa amb l'equitat de gènere, la interculturalitat crítica, la cultura de pau, els drets humans, la participació democràtica, la sostenibilitat i la justícia econòmica, social i ambiental.

Partim d’una perspectiva de l’educació per al desenvolupament orientada a la justícia global, i d’una concepció complexa, flexible, dinàmica, globalitzadora i problematitzadora de qualsevol intervenció educativa. Entenem que l'educació per al desenvolupament crítica i transformadora és un procés gradual i continuat al llarg de tota la vida, que té com a finalitat formar persones autònomes, crítiques, responsables, solidàries i compromeses, capaces de donar resposta als reptes d’una societat cada vegada més complexa, dinàmica, plural i també més desigual i injusta. La nostra tasca educativa es basa en els principis d’equitat, justícia, pau, respecte a la dignitat humana, convivència, participació democràtica, sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Antecedents

Nom del projecte: Avaluar per transformar. Eines per aplicar a l'aula

 - Pressupost total del programa: 135.345,15€

 - Pressupost total aprovat per l’ACCD: 95.807,15€

El projecte, iniciat l'any 2019 amb el suport de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona, s'emmarca en el treball que venim desenvolupant els darrers 10 anys de reflexió i concreció del Model Curricular Comptències i EpD per Transformar el Món. Es busca contribuir a donar valor, enfortir i consolidar les accions d'EpDJG que es duen a terme a escoles i instituts, i millorar les capacitats de docents i persones tècniques d'entitats per avaluar la transformació que generen aquestes actuacions.

 - Període d'intervenció: 31/05/2019 a 31/05/2022

Resum del projecte

El projecte es proposa millorar la forma com avaluem les accions d'Educació per al Desenvolupament  la Justícia Global (EPDJG) que es duen a terme en l'àmbit escolar, no només pel que fa als aprenentatges que generen, i a la capacitat de transferir aquests aprenentatges en diferents contextos, sinó també en relació a les transformacions que es produeixen tant a nivell personal, com en les relacions d'aula, en l'organització del centre, i en l'entorn, com a resultat d'aquestes intervencions.

Les activitats inclouen la realització de processos de formació i reflexió amb docents i persones tècniques d'entitats d'EPDJG, l'elaboració de criteris i d'instruments per avaluar la transformació que generen aquest tipus d'actuacions, l'acompanyament a docents per aplicar a l'aula els instruments elaborats, la sistematització i difusió d'experiències d'avaluació transformadora, i la realització d'unes jornades internacionals per compartir el resultat del procés i intercanviar reflexions amb altres experiències d'avaluació.

Presentació de propostes

Caldrà establir la diferència entre les dues parts d’avaluació: Intermèdia i Final.

Cadascuna haurà d’incloure un calendari d’avaluació, detallat per setmanes per orientar les activitats a dur a terme durant el procés d’avaluació, i les dates previstes per al lliurament dels productes esperats i la data de tancament.

Els temps previstos (calendari): inici de l’avaluació intermèdia el 30 de setembre de 2021 fins al 30 de desembre de 2021 . A la finalització del programa, s’iniciarà l’avaluació final, que finalitzarà 3 mesos després.

El pressupost previst per a l’avaluació intermèdia i final no podrà excedir de 5.000 € impostos inclosos. Amb aquest import s’assumiran totes les despeses necessàries per la realització del servei (honoraris, desplaçaments, assegurances, dietes, comunicació i material fungible, o qualsevol altra despesa derivada de l’avaluació).

La data màxima per a la recepció de les propostes és el 3 de setembrede 2021.

Durant els següents 10dies es contactarà amb els equips candidats seleccionats per sol·licitar una entrevista.

Les propostes tècniques i econòmiques s’han d’enviar electrònicament, a l’adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Els correus rebuts rebran un missatge d'acusament de recepció i en el cas que abans del 13 de setembre de 2021 no es rebi cap altra comunicació, es donarà per entès que no han estat seleccionats per a la fase d’entrevistes.

Organització

EduAlter

Entitat col.laboradora

Escola de Cultura de Pau

Document adjunt

TdR Avaluació ACCD 2020

Organització: Edualter

Menu