Mentoria per oferir suport formatiu

Punt de Referència és una Associació sense ànim de lucre creada l’any 1997 per oferir acompanyament i suport als nois i noies que surten dels centres de protecció de menors i han d’emprendre la seva vida adulta.

Busquem mentores i mentors que acompanyin una persona jove en situació de vulnerabilitat social per millorar el seu trajecte formatiu i acompanyar-la en el seu procés d’emancipació: millora competencial, ampliació de la xarxa social i sosteniment de l’esforç en l’estudi.

Organització: Associació Punt de Referència
Funcions:

Trobades setmanals amb la persona jove, durant un mínim de 6 mesos, alternant les trobades individuals i les compartides amb altres persones (joves i mentores) que participen en el projecte. Assistir a les sessions grupals de formació prèvies a l’assignació del jove i a les sessions de seguiment.

Se trata de una labor de acompañar a jóvenes que están en el proceso de buscar y encontrar su primer trabajo. Pero además de este objetivo, se presentan otros: conocimiento del idioma, de la cuidad, del entorno social, etc. El apoyo de la organización y el intercambio de experiencias con otras personas es básico y muy enriquecedor”. Pedro, voluntari de MH.

Requisits:

Persones empàtiques, sociables, dinàmiques i comunicatives, preferiblement entre 35 i 70 anys, motivades en acompanyar a un o una jove en el seu procés cap a l’emancipació. Reforcem la seva trajectòria formativa a través de la mentoria. Es demana un compromís en la durada del projecte i domini del català i el castellà.

Condicions de la plaça:

Es demana una disponibilitat de:

  • 2 h / setmana de trobades individuals amb el o la jove.

  • 2 h / mes de seguiment grupal, al llarg del curs que dura la relació amb el o la jove.

  • 10 h de formació inicial de sobre mentoria (forma part del Pla de Voluntariat de Catalunya, certificat per la DGACC, Generalitat de Catalunya).

Lloc: Les sessions i les trobades amb el o la jove es desenvolupen a Barcelona, els dimarts de 18h a 20h.

Menu