• Inici
  • _ofertes
  • Estudi de Recerca: “La pobresa del temps. Vincles amb la c...

Estudi de Recerca: “La pobresa del temps. Vincles amb la cadena global de cures”. (TdR)

Dins el marc del projecte “Visibilitzant la Cadena Global de Cures”, cofinançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i per l’Ajuntament de Barcelona, convocatòria 2018, s’estableix la realització d’un estudi de recerca sobre pobresa del temps. El projecte marc pretén visibilitzar la cadena global de cures i reconèixer el treball de les cures per al sosteniment de la vida, ressaltant el desigual impacte que té l'organització social en la qual vivim, i la corresponsabilitat de l'Estat i la ciutadania amb les necessitats globals, des del protagonisme de les dones migrades i de la ciutadania en la consecució dels canvis socials, impulsant processos d'apoderament per avançar en la participació i incidència política, en el marc de l'Agenda 2030, ODS 5, fita 5.4.

En aquest marc d’actuació, l’estudi tindrà com a marc teòric de referència una conceptualització de la pobresa en tant element multidimensional, on ingressos i temps constitueixen dos paràmetres interrelacionats i vinculats a considerar

1 . Considerem que la inclusió del temps en l’anàlisi de pobresa i desigualtat és una tendència creixent, molt rellevant i força innovadora. Conseqüentment, l’estudi haurà de posar el focus en la pobresa del temps com element per desvetllar aspectes que incideixen en les condicions de vida de la població en general, i de les dones -i les dones migrades- en particular. Pel que fa a l’àmbit geogràfic, calen dos consideracions: per una banda, l’àmbit d’actuació local (Catalunya), així com les principals receptores de l’estudi -dones migrades que pertanyen a  la Red-. Moltes d’elles, desenvolupen la seva activitat productiva dins la cadena global de cures. Ens interessa recollir la seva caracterització i experiència personal en termes de pobresa de temps, així com els dels vincles amb els seus països d’origen. Aquest estudi es constitueix així en una eina de sensibilització i d’incidència, vinculada als objectius i resultats previstos. Per altra banda, i donat l’àmbit geogràfic d’intervenció d’InteRed, s’estableix posar èmfasi en analitzar la pobresa de temps en Bolívia i República Dominicana, països als que InteRed desenvolupa projectes de cooperació i als quals s’han realitzat enquestes d’us del temps que en
son referència necessària per aquesta investigació

2 . A ambdós països InteRed compta amb una trajectòria històrica de treball i en son originàries part de les dones migrades de la “Red de Migraciones, Género y Desarrollo”, entitat sòcia del projecte.

El projecte dins el qual es planteja aquesta investigació te com objectiu general contribuir a la construcció d’una ciutadania global compromesa amb la justícia social i igualitària, que garanteixi els drets de les dones a una vida lliure de violències estructurals. Posa el focus en dones migrades que ocupen les posicions més baixes en l’ordre socioeconòmic degut a l’efecte de la intersecció entre gènere, procedència, classe social i situació administrativa, per citar alguns dels més rellevants. Aquestes circumstàncies tenen un impacte i influeixen en els usos del temps, pel que l’anàlisi intersectorial des d’una perspectiva feminista és imprescindible. També ho és vincular temps amb ingressos. Considerar que gran part d’estudis unidimensionals sobre pobresa de temps es vinculen a estudis de desigualtat de gènere, ja que la quantitat de temps influeix i determina treball, benestar i apoderament (Mayer, 2017), i juntament amb els ingressos, constitueixen dos paràmetres interrelacionats. Per altra banda, la complexitat per establir una caracterització es veu reflectida en una varietat de definicions i metodologies per caracteritzar els i les pobres del temps que caldrà tenir en consideració per realitzar l’estudi. D’aquí que es proposi com estudi multidimensional.

El mateix projecte dins el que plantegem la investigació porta com objectiu específic promoure la corresponsabilitat a Catalunya en les tasques de cures. L’assumpció (o no) d’aquesta corresponsabilitat es veu reflectida, per una banda, en el temps destinat a la satisfacció de necessitats bàsiques i de cures dins les unitats familiars, que recauen i desenvolupen de manera diferent els seus integrants i que seran objecte d’estudi. Per altra, la corresponsabilitat es veu reflectida també en les polítiques públiques, en tant corresponsabilitat dels governants, amb mesures que incideixen (o no) sobre la disponibilitat de temps i per tant, sobre la pobresa de temps, que seran igualment objecte d’estudi.

DESCARREGA EL PDF PER OBTENIR TOTA LA INFORMACIÓ.

 

Organització: Intered
Documents Adjunts: TdR_Apobresa_tempsVF.pdf

Menu