Plaça tècnic/a de subvencions

Plaça tècnic/a de subvencions. Contracte d'un any, amb possibilitat de continuïtat.

Organització: Fundació Privada Ulls del Món
Funcions:
 • Identificar convocatòries d’entitats publiques nacionals així com d’entitats privades nacionals i internacionals.
 • Planificar i fer el seguiment del finançament dels programes
 • Elaborar i presentar sol·licituds, adaptant la informació disponible de cada programa a un model concret per a cada cofinançador.
 • Realitzar el seguiment i control dels convenis/acords signats amb els cofinançadors pel correcte acompliment de les obligacions establertes (nivells d'implementació, terminis de presentació d'informes, etc.).
 • Participar en les reunions de comissions de seguiment dels diferents cofinançadors.
 • Proporcionar la informació requerida pels equips de terreny sobre els aspectes relatius al finançament (terminis establerts, documentació de seguiment actualitzada...)
 • Elaborar memòries i justificacions econòmiques dels diferents cofinançadors, a partir dels informes interns.
Requisits:
 •  Coneixements en gestió de subvencions (tipus, formularis, legislació reguladora, seguiment de projectes, elaboració de memòries i justificacions econòmiques).
 • Formació en cooperació internacional (marc lògic, enfocament de gènere, EpD...)
 • Domini de l’Excel.
 • Experiència mínima de dos anys en gestió i justificació de subvencions provinents de grans agències de cooperació (AECID, ACCD...) i experiència en sol·licitud de fons privats internacionals.
 • Capacitat de gestió i planificació.
 • Capacitat de redacció i comunicació escrita.
 • Bon nivell de català, castellà i francès. Es valoraran coneixements de portuguès.
Condicions de la plaça:

Tipus de contracte: Contracte d’un any, amb possibilitat de continuïtat

Categoria: Tècnic/a

Retribució: 24.000 euros bruts anuals (14 pagues)

Jornada complerta (35 hores).

 Incorporació: 4 de febrer de 2019

Lloc de treball: Seu de la Fundació (c/ Tamarit 144-146, entl. 2a, 08015 Barcelona)

Menu