Convocatòria: director/a de l'ICIP

ANUNCI

Pel qual s’obre convocatòria per proveir el lloc de director/a de l’ICIP (Institut Català Internacional per la Pau). L’ICIP, creat per la Llei 14/2007 del Parlament de Catalunya, de 5 de desembre, és un ens de dret públic de caràcter institucional, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, tant en l’àmbit públic com en el privat, que actua amb plena independència de les administracions públiques, d’entitats privades i d’organitzacions sense ànim de lucre en l’exercici de les seves funcions.

1. El vincle d’aquest lloc amb l’ICIP serà mitjançant un contracte laboral d’alta direcció i tindrà una retribució bruta anual de 61.245 euros, que inclouen 3.743 euros de retribució variable en funció d’uns objectius determinats per la presidència de l’Institut. La durada del contracte serà de 5 anys, que podran ser prorrogats, per acord exprés, per un segon període. 

Organització: Institut Català Internacional per la Pau
Funcions:

2. Actuant a partir de les directrius de la presidència i de la Junta de Govern, el director o directora exerceix les funcions següents:

a) Realitzar les funcions de direcció, impuls i supervisió de les activitats de l’ICIP

b) Gestionar i administrar econòmicament l’ICIP, reconèixer les obligacions o ordenar els pagaments.

c) Executar els acords de la Junta de Govern i les resolucions del president o presidenta, en l’àmbit de les seves competències.

d) Organitzar i supervisar els programes, departaments i serveis de l’Institut.

e) Controlar i supervisar la marxa del compte d’explotació de l’ICIP, d’acord amb les normes d’execució del pressupost aprovades per la Junta.

f) Elaborar les bases de selecció de personal i elevar-les a la Junta de Govern, per a la seva aprovació.

g) Organitzar el treball a desenvolupar, establint els requisits i exigències per a cada lloc de treball, proposant la plantilla i la relació de llocs de treball per a la seva aprovació en Junta.

h) Contractar el personal de l’ICIP

i) Exercir la direcció en matèria de personal, que inclou la selecció, nomenaments, ascensos, retribucions, incentius, sancions i acomiadaments del personal, segons els procediments legals i reglamentaris.

j) Vetllar per la millora en els mètodes de treball i per la introducció de les millores tecnològiques adients, i també per la conservació i el manteniment de les instal·lacions i altres equipaments de l’ICIP, així com per l’optimització de les despeses.

k) Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d’actuació, amb vista a la realització de les finalitats de l’ICIP.

l) Elaborar i impulsar la realització dels plans, programes d’actuació i activitats per al desenvolupament i el compliment de les funcions de l’ICIP.

m) Elaborar el projecte de pressupost i elevar-lo al president o presidenta, per a la seva aprovació per la Junta de Govern.

n) Elaborar l’informe anual d’activitats realitzades, i elevar-lo a la presidència, per a la seva aprovació per la junta de Govern. 

o) Assistir la presidència i la Junta de Govern en el procés d’elaboració del pla estratègic pluriennal.

p) Elaborar el projecte de pla anual d’activitats i elevar-lo a la presidència, per a la seva aprovació per la Junta de Govern.

q) Assumir la representació institucional de l’Institut quan li delegui el president o presidenta.

r) Les altres atribucions que la Junta de Govern i la presidència li deleguin o encomanin expressament. 

Requisits:

3. Perfil professional: El director o directora haurà de comptar amb titulació universitària de grau superior. També haurà de demostrar un bon domini oral i escrit del català, del castellà i de l’anglès. Es valoraran els següents aspectes:

- Capacitat de lideratge, orientació directiva, gerencial i executiva; amb experiència comprovada en direcció de persones i d’equips, tant per motivar com per dirigir, coordinar projectes i promoure noves iniciatives.

- Orientació a resultats i als objectius de la institució.

-Capacitat per potenciar la dimensió internacional i per diversificar les fonts de finançament de l’ICIP - Habilitats socials: empatia i capacitat comunicativa.

- Coneixements acreditats sobre cultura de pau, prevenció i resolució de conflictes, drets humans i relacions internacionals.

- Experiència i coneixement en entitats nacionals i internacionals del tercer sector social, i coneixement del funcionament d’administracions públiques

4. El càrrec de director o directora de l’ICIP segueix el règim d’incompatibilitats de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. 

Condicions de la plaça:

5. Les persones que hi estiguin interessades hauran de presentar la seva sol·licitud a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., enviant el seu currículum i acompanyant-lo amb: a. Una carta de presentació, explicitant les raons que la porten a presentar la seva candidatura i la seva motivació per al lloc. b. Una declaració responsable conforme la informació declarada és fidedigna i que s’està en condicions, si així es demana, de presentar-ne constància documentada.

6. El termini per a presentar les corresponents sol·licituds és de 23 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria a la pàgina web de l’ICIP (fins al dia 20 de juny de 2018, inclòs).

7. El procediment de selecció consistirà en l’estudi del currículum (valoració de l’experiència prèvia i altra informació sobre la trajectòria professional) i, si escau, entrevistes personals i/o proves per valorar els coneixements, habilitats i aptituds. Atès el gran volum de candidatures presentades, només es donarà resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades. 

8. Protecció de dades de caràcter personal: en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), les dades de caràcter personal que ens facilitin les persones candidates s’integraran al fitxer “Selecció de personal” de l’ICIP. Es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’Institut Català Internacional per la Pau (carrer Tapineria 10, 3r, 08002 Barcelona) que és el responsable d’aquest fitxer. 

Menu