• Inici
  • _ofertes
  • LICITACIÓ TÈCNIC/A D’INSERCIÓ LABORAL PER A COL·LECTIU...

LICITACIÓ TÈCNIC/A D’INSERCIÓ LABORAL PER A COL·LECTIUS PRIVATS DE LLIBERTAT

 

Acció contra la Fam és una organització humanitària internacional que lluita contra les causes i els efectes de la fam. Salvem la vida d’infants desnodrits. Garantim a les famílies accés a aigua segura, aliments, formació i atenció bàsica de salut. Treballem també per alliberar a infants, dones i homes de l’amenaça de la fam. A Espanya treballem contra la desocupació i per la inclusió sociolaboral de persones amb dificultat d’accés al mercat de treball. 

 

El Programa Vives Emplea per a persones privades de llibertat té l’objectiu de facilitar l'accés al món professional a persones recluses en règim obert a través de la millora de l'ocupabilitat i l'adquisició de competències personals.

 

Per l’acompanyament compten amb la figura d'un/a tècnic/a d'Inclusió sociolaboral, qui facilita a les persones participants la presa de decisions i la definició d’objectius clars i realistes. L’orientador, pacta un itinerari i marca els passos a seguir per la inserció sociolaboral de les persones participants. L’objectiu es que cada persona aconsegueixi recuperar l’autoestima i vèncer l’estigma que sovint porten incorporat. Es treballa la motivació, l’autoconfiança, l’autoconeixement, la creació noves xarxes socials desvinculades de l’entorn habitual, etc.

Organització: Acció contra la Fam
Funcions:

Requisits tècnics i condicions per a la contractació d'un tècnic/a d’inclusió sociolaboral durant 9 mesos (abril a desembre de 2018) a Barcelona:

 

Els participants tindran la possibilitat de fer una sessió, ja sigui individual o grupal, cada quinze dies amb el tècnic/a d’inclusió sociolaboral. Cada participant en funció de la seva necessitat, així com de la seva disponibilitat i d'acord amb el/la Tècnic/a d'inclusió podrà demanar fer més o menys sessions de les previstes quinzenalment. Les sessions es realitzaran al local d'Acció contra la Fam a Barcelona (carrer Diputació 180, 08011 Barcelona). La durada mínima d'una sessió individual és d'una hora, les sessions grupals que es puguin fer seran de 3 hores com a màxim.  Tres dies a la setmana, en horari de mati o de tarda (5 hores per dia), l'inclusor sociolaboral estarà a disposició, als locals d’Acció conta la Fam de Barcelona, de les persones participants del projecte per fer l'acompanyament (és a dir, estarà accessible un mínim de 15 hores setmanals).

 

El tècnic/a treballarà de forma coordinada i complementària amb l'equip coordinador de la Delegació d’Acció contra la Fam de Catalunya, suposant un reforç a la part d’inclusió laboral de la Delegació. Comptarà amb objectius, indicadors i resultats propis.

 

Durant tot el programa, el/la professional contractat es coordinarà amb el tècnic/a de referència del Centre d’Iniciatives per la Reinserció del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (CIRE), el qual serà informat periòdicament de l’evolució dels participants i el desenvolupament del projecte.

L’objectiu general és  promoure la inclusió sociolaboral de persones privades de llibertat generant les condicions necessàries per al desenvolupament del seu talent i iniciativa, mitjançant l'adquisició de les habilitats socials i competències per a l'ocupació.

                        Objectius específics:

Coneixements  / continguts 

 

·         Possibilitar el coneixement de les pròpies competències, capacitats i limitacions per poder accedir a un lloc de treball.

 

                                  Habilitats 

·         Potenciar l’adquisició de competències tècniques, de base i transversals necessàries per afrontar amb èxit la recerca de feina i la incorporació a un lloc de treball.

·         Promoure la utilització dels diferents recursos de recerca de feina.

·         Augmentar l'autoconeixement i l'autoestima

 

Resultats esperats:

 

Els indicadors concrets sobre els quals es valorarà el resultat satisfactori de la contractació del servei són els següents:

 

·         Atenció i acompanyament (segons allò establer a l’apartat E) a un mínim de 10 persones participants (derivades pel CIRE)

·         20% d'insercions laborals (mínim 2 persones). Es considera inserció laboral aquelles insercions amb contracte laboral amb una durada igual o superior a tres mesos.

·         Realització dels informes de seguiment i tancament, segons els formats proporcionats per Acció contra la Fam

 

·         Nombre de sessions individual i/o grupals per participant (mínim 1 cada quinze dies)

 

Accións a desenvolupar:

 

La contractació del servei inclou la realització de les següents accions i productes que permetran garantir la consecució de resultats i indicadors previstos.

 

i. Tutoria individual: Acollida orientació i disseny de l’itinerari personal

El principal objectiu és informar a la persona sobre la intervenció, confirmar que reuneix el requisits necessaris per participar al programa i realitzar una entrevista per conèixer acuradament la seva situació sociolaboral: motivació, interessos, disponibilitat, experiència laboral, habilitats de partida, entre d’altres. Amb la informació extreta es dissenyarà un pla d’acció personal a partir del qual s’avaluaran el progressos en termes de capacitació personal i laboral del participant al llarg del projecte.

 

En aquesta fase es treballa quins son els objectius de la persona participant, se l’ajuda a que reconegui la seva realitat i la que l’envolta, es valoren les opcions i possibilitats d’aconseguir el canvi que suposa anar d’on està a on vol arribar. Una vegada tenim a on es vol arribar es demana un compromís al participant per arribar a l’objectiu establert.

 

ii. Tutoria de seguiment

En aquestes sessions personalitzades es concreten i s’especifiquen tots els aspectes a millorar i les competències necessàries per fer-ho. Les persones participants redefineixen el seu pla de millora global on s’inclouen els aspectes: laborals, formatius i personals. És el/la Tècnic/a d'Inclusió qui va guiant durant les sessions a cada persona participant segons les necessitats identificades, enfortint les seves competències, encoratjant i donant suport en la consecució dels objectius que s'han marcat i emprant diverses tècniques i dinàmiques adaptades a cada necessitat.

 

Aquestes sessions tenen un enfocament individual i sistèmic, on, a través d'un pla personalitzat d'accés al món laboral, s'orienta al desenvolupament de competències, a la creació de xarxes i contactes professionals, a la potenciació de la intel·ligència emocional i a l'orientació professional.

 

Totes les activitats que es realitzen en les sessions individualitzades van molt dirigides a l’orientació laboral i la recerca de feina, objectiu final de les persones que  s’estan atenent. A les sessions es treballen les competències personals alhora que les laborals.

 

iii. Sessions grupals

Es realitzaran sessions grupals amb un nombre reduït de participants (entre 3 i 4) si el grup de participants ho permet. Es treballen de forma dinàmica i totalment participativa les habilitats personals i les competències bàsiques per a l'ocupació, en aquest cas ho farem amb la participació i el suport del grup.

 

iv. Tutoria de tancament

En aquesta tutoria es vol compartir amb el participant els objectius que ha assolit al llarg de l’itinerari que ha desenvolupat, quins són aquells aspectes que encara hauria de millorar i definir conjuntament un full de ruta personal a desenvolupar una vegada ja ha acabat el programa.

 

v. Seguiment del pla d'actuació

Es faran reunions periòdiques entre el/la Tècnic/a d'Inclusió i el Gestor d’Acció Social de la Delegació de Catalunya per garantir la correcta coordinació i posada al dia del desenvolupament del pla de treball.

 

Mensualment el professional completarà un informe de seguiment on es farà una petita explicació de l’evolució de cada participant i de les millores que van assolint.  Aquest informe serà revisat pel Gestor d’Acció social qui podrà sol·licitar ampliar informació així com establir accions correctives o de millora en cas que sigui necessari.

 

Producte a lliurar:

·         Informe mensual segons el format establert.

 

vi. Tancament contracte

El professional lliurarà un informe final de resultats segons un model establert, on s'indicaran la consecució d'objectius, els indicadors definits pel projecte, valoració del desenvolupament de la col·laboració i recomanacions. Aquest informe serà validat pel Gestor d’Acció Social qui podrà realitzar les aportacions que consideri oportunes.

 

Un cop validat l'informe, es socialitzaran els resultats entre els agents implicats, amb l'objectiu que impacte de la col·laboració pugui tenir resultats a llarg termini.

 

Addicionalment, es realitzarà una avaluació d'acompliment i de resultats a través de qüestionaris de satisfacció als participants.

 

Accions a desenvolupar en aquesta fase:

1. Elaboració de l'informe final i validació del mateix pel Gestor d’Acció Social.

2. Revisió i reformulació de l'informe final en cas que fos necessari.

3. Reunió de tancament amb el Gestor d’Acció Social per conèixer els resultats de l'arrendament de serveis, consecució d'objectius, lliçons apreses i recomanacions.

4. Reunió de tancament amb el/la Tècnic/a de referència del CIRE

 

Producte a lliurar:

 

·         Informe final segons el model establert

 

Requisits:

 En aquest apartat volem reflectir aquelles condicions que es consideren irrevocables i que han de ser conegudes per les persones que desitgin optar a aquesta oferta:

 

• La persona contractada es coordinarà orgànicament amb el Gestor d'Acció Social de Catalunya.

• La persona contractada es coordinarà amb el/la Tècnic/a de Referencia del CIRE.

• La persona contractada ha d'aportar tot l'equipament que sigui necessari pel desenvolupament de les seves funcions (portàtil, telèfon, línia telefònica ...), de manera que Acció contra la Fam no proporcionarà dit equipament d'ús individual.

• No s'abonaran els trasllats que es realitzin

Es valorarà:

Els indicadors concrets sobre els quals es valorarà el resultat satisfactori de la contractació del servei són els següents:

 

·         Atenció i acompanyament (segons allò establer a l’apartat E) a un mínim de 10 persones participants (derivades pel CIRE)

·         20% d'insercions laborals (mínim 2 persones). Es considera inserció laboral aquelles insercions amb contracte laboral amb una durada igual o superior a tres mesos.

·         Realització dels informes de seguiment i tancament, segons els formats proporcionats per Acció contra la Fam

·         Nombre de sessions individual i/o grupals per participant (mínim 1 cada quinze dies)

Condicions de la plaça:

 Inici del projecte: Abril  2018

 

Sessions individual i/o grupals: 3 dies per setmana 5 hores al dia el/la Tècnic/a estarà a disposició dels participants. Durant aquest dies es rebran els participants ja sigui per fer sessions individuals o grupals. La idea es que cada participant tingui la possibilitat de fer com a mínim una sessió cada 15 dies.

 

Data fi projecte: 30 de desembre 2018

 

El pressupost màxim que s'estableix per als nou mesos de durada de la contractació del servei, IVA inclòs és el següent:

 

 

Localitat

 

Nº Participants

 

Nº Insercions

Dotació econòmica

màxima

Barcelona

10

2 (20%)

10.000 €

 

 

Els pagaments es realitzaran després de la recepció de la factura en forma, i segons les dates de pagament establertes pel departament de comptabilitat de la seu d’Acció contra la Fam a Madrid.

a)      El 20% del total a l'iniciar la col·laboració (maig 2018).

b)      El 20% del total en el tercer mes (juliol 2018).

c)       El 20% del total en el cinquè mes (Setembre 2018).

d)      El 20% del total en el setè mes (novembre 2018).

 

e)      El 20% del total en finalitzar la contractació del servei (abans del 30 de desembre del 2018).

 

Informació requerida:

Les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura abans del 25 d’abril amb els següents documents:

 

• Breu proposta (màxim 5 pàgines) de desenvolupament de la contractació del servei que contingui:

- Experiència prèvia en acompanyament a la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió.

- Programes semblants en els quals s'ha treballat i percentatge d'èxit, i referències

• CV actualitzat

Enviar las candidaturas a Agustí Jorba Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Acció contra la Fam contactarà amb aquelles candidatures preseleccionades, en un plaç de màxim 10 dies des de la seva presentació.

Menu