• Inici
  • _formació
  • Curs Online: El Tribunal Europeu de Drets Humans: funcioname...

Curs Online: El Tribunal Europeu de Drets Humans: funcionament, procediment d'accés i jurisprudència (2a edició)

La finalitat del curs és proporcionar els coneixements i les eines necessàries per a que les persones participants coneguin sobre el sistema de protecció dels drets humans, el Conveni Europeu de Drets Humans i els principis generals de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans amb especial atenció a determinats drets com la llibertat i la seguretat (art. 5) o el dret a judici equitatiu (art. 6), entre d’altres. Qüestió que s’ampliarà amb la realització d’un exercici pràctic on s’estudiarà les condiciones per a presentar sol·licituds vàlides al TEDH.

A més, s'abordaran temes com els requisits d’admissibilitat, la presentació de demandes i els formularis que s’utilitzen, la representació processal i l’assistència lletrada i les llengües d‘ús.

Els objectius específics són: estudiar el Marc Europeu de Drets Humans, fomentar la protecció i la garantia dels drets humans a nivell estatal, i en segona instància a nivell regional, donar a conèixer el Tribunal Europeu de Drets Humans, el seu potencial i les seves limitacions i analitzar els procediment per a aplicar el TEDH, les seves competències jurisdiccionals i els criteris d’admissibilitat i els efectes de les sentències del Tribunal.

Organització: Institut de Drets Humans de Catalunya - IDHC
Programa del curs:

Unidad 1: El Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y su interpretación 

14 – 27 de mayo | David Bondia

En la primera unidad se abordará el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), los principios generales de la jurisprudencia, los criterios de interpretación, los conceptos autónomos, el principio de proporcionalidad, el margen de apreciación y las obligaciones positivas. A continuación los orígenes y la evolución del sistema, tanto desde una perspectiva normativa como procesal con el objetivo de interpretar el CEDH para analizar posteriormente con mayor detalle la jurisprudencia del TEDH.

  • Dar a conocer el sistema europeo de derechos humanos, los Derechos humanos reconocidos a nivel europeo y, concretamente, el funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
  • Fomentar la protección y la garantía de los Derechos humanos a todos los niveles.
  • Promover el acceso a este sistema de protección de Derechos Humanos.


Unidad 2: El procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: de la presentación de la demanda a la sentencia

28 de mayo – 10 de junio | Guillem Cano

La segunda unidad se centrará en la presentación de demandas y en el procedimiento ante el TEDH. En primer Lugar se analizar las Cuestiones de competencia y los Requisitos de admisibilidad de la demanda. A continuación, se estudiará el procedimiento ante el TEDH: el formulario de la demanda, la representación procesal y asistencia letrada, el idioma, el examen de admisibilidad y de fondo de la demanda. Seguidamente nos centraremos en el arreglo amistoso y el archivo de la demanda, y la satisfacción equitativa: Daños materiales, Daños morales, honorarios y gasto. Por último, realizaremos una breve introducción a los Efectos de las sentencias del TEDH.

  • La jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: las demandas individuales
  • Condiciones de admisibilidad de la demanda individual    
  • Procedimiento y sentencia                                         
  • Naturaleza, efectos y ejecución de las sentencies del Tribunal Europeo de Derechos Humanos


Unidad 3: Ejercicio práctico – Presentación de una demanda ante el TEDH

11 – 22 de junio | David Bondia i Guillem Cano

El ejercicio práctico consistirá en la formulación de una demanda individual ante del TEDH, sobre la base de un supuesto de hecho determinado.

Informació sobre la inscripció:

Formulari d'inscripció: La inscripció del curs es realitza a partir del formulari disponible a la web de l'aulaIDHC.org

Altra informació relevant:

Aquest curs s’imparteix en castellà.

Preu: General: 170 euros; Reduït: 150 euros per membres de l’IDHC, aturats/des, jubilats/des, estudiants, membres de família nombrosa i monoparentals.

 

Més informació: Aula IDHC

Menu