Institut de Drets Humans de Catalunya

Per a la identificació de les intereseccionalitats presents en la societat i que amb freqüència són causa de discriminació i desigualtat, resulta imprescindible comptar amb dades i informació ...
Com està reconegut el dret a la igualtat i la no discriminació en els tractats internacionals de drets humans? Quines obligacions imposen a les diferents administracions? Amb quins mecanismes compte...
Els mecanismes de protecció internacional vigilen l'aplicació i efectivitat dels tractats internacionals de drets humans. Les persones, de manera individual o col·lectiva, informen aquests mecanis...

Menu